ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต์” หรือ “BKER”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และพื้นที่พาณิชยกรรมอื่นๆ (Core component) นอกจากนี้ กองทรัสต์ ยังสนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรมอื่นๆ (Non-core component) อาทิ ทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน โรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ ที่จอดรถ เป็นต้น โดยที่มูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (Non-core component) ในแต่ละโครงการจะไม่เกิน ร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการนั้น ทั้งนี้ กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลักด้วย การซื้อ และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง โดยจะมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่น ในทำนองเดียวกัน ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือ จำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้ง กองทรัสต์ ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตของฐานรายได้ของ กองทรัสต์ และเป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในทำเลที่แตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด