สรุปภาพรวมธุรกิจ

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ
146,889 ตรม.
อัตราการเช่า
93.3%
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
521 บาท / ตรม.
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
1.1%
อัตราการต่อสัญญา
80%
อายุเฉลี่ยสัญญาเช่า
3.88 ปี

Portfolio Performance

(ล้านบาท)
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
อัตราค่าเช่าสุทธิ
อัตราการเช่า
อัตราการเช่าลดลงจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 93.3% เนื่องจากผู้เช่ามีแนวโน้มในการเช่าพื้นที่ขนาดเล็กลง อย่างไรก็ตาม อัตราการเช่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตามนโยบาย เติบโตไปพร้อมๆ กัน กับพันธมิตร ของกองทรัสต์ฯ
เนื่องจากอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าในไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2 นี้เพิ่มขึ้นด้วยมาอยู่ที่ 521 บาทต่อตารางเมตร แต่ด้วยทางกองทรัสต์ฯ ให้ความการสนับสนุนผู้เช่ามากขึ้นด้วยส่วนลดเกือบ 20% ในระหว่างไตรมาส ทำให้อัตราค่าเช่าสุทธิลดลงมาอยู่ที่ 419 บาทต่อตารางเมตร

Leasing Performance

(ล้านบาท)
อัตราการต่อสัญญา
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
อัตราการต่อสัญญาลดลงมาอยู่ที่ 80% เพราะว่าการปรับปรุงศูนย์ และการปรับหมวดผู้เช่า หากไม่รวมศูนย์ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้ว อัตราการต่อสัญญาจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 97%
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าในไตรมาสที่ 2 นี้ เป็นบวก 1.1% แสดงถึงความคาดหวังที่ดีของผู้เช่าต่ออนาคต