สรุปภาพรวมธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ
160,256 ตรม.
อัตราการเช่า
92.70%
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
533 บาท / ตรม.
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
1.13%
อัตราการต่อสัญญา
95.20%
อายุเฉลี่ยสัญญาเช่า
3.70 ปี

Portfolio Performance

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท/ตรม.)
ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2565 กองทรัสต์ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 160,256 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2564 และ ไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ในโครงการ เดอะ ไพร์ม หัวลำโพง คิดเป็นพื้ื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 4,347 ตารางเมตร ส่งผลให้กองทรัสต์ มีอัตรการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทุกโครงการอยู่ที่ร้อยละ 92.7 โดยลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2564 และช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.9 และ 1.8 ตามลำดับ และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของทุกโครงการอยู่ที่ 533 บาทต่อตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 0.6 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.5 อย่างไรก็ดี ถ้าเทียบเฉพาะโครงการศูนย์การค้าจำนวน 12 โครงการไม่รวมอาคารสำนักงานออฟฟิศ (Same-store) กองทรัสต์ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของทุกโครงการอยู่ที่ร้อยละ 93.4 ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2564 และช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.2 และ 1.1 ตามลำดับ และมีอัตราการค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 535 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2564 และช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.2 และ 0.9 ตามลำดับ

Leasing Performance

อัตราการต่อสัญญา
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
โดยภาพรวมผลการดำเนินธุรกิจ กองทรัสต์มีอัตราการขึ้นค่าเช่าของกองทรัสต์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 2.8 แต่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.8 และมีอายุสัญญาเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.7 ปี อย่างไรก็ดีกลยุทธ์ Synergy Made Growth ที่ทางกองทรัสต์ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่งให้อัตรการเช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.2 โดยเพิ่มขึ้น จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.1 และ 3.1 ตามลำดับ