การจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครงั้ ที่ 1/2564 Download
สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 Download
ความเห็นของทรัสตีประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล Download
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) Download
หนังสือมอบฉันทะ Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระของ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ Download
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Download