บริษัท ชื่อ-สกุล อีเมล
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นฤมล เอกสมุทร narumon@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นันทิกา เวียงเพิ่ม nantikaw@th.dbs.com