การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ BKER
แจ้งการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ชื่อกองทรัสต์ และชื่อหลักทรัพย์
แจ้งการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล ("BKER")
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล (BKER)
แจ้งการเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล
แจ้งการลาออกของกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ (แก้ไข Template)
แจ้งการลาออกของกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BKER