ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/05/2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด 155,479,200 17.79
2.  สำนักงานประกันสังคม 114,870,843 13.14
3.  บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด 39,000,000 4.46
4.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30,805,643 3.52
5.  PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 30,052,709 3.44
6.  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 26,965,100 3.08
7.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 25,550,000 2.92
8.  ธนาคาร ออมสิน 23,550,496 2.69
9.  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 18,463,200 2.11
10.  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 18,414,900 2.11