นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

  • M.S. Real Estate Development, Columbia University
  • B.A. Financial Economics, Columbia University

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการ บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด / กลุ่มบริษัท เค.อี.
  • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี. แลนด์ จำกัด
  • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท เค.อี.แลนด์ จำกัด
  • Internship PwC

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

  • ไม่มี