นายธีระ ภู่ตระกูล

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

  • B.Sc. Economics, Bradford University, UK
  • M.A. Economics in Finance & Investment Exeter University, UK

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการอิสระ บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด
  • กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ก่อตั้ง JT Financial Planners

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

  • ไม่มี