นายวรภัค ธันยาวงษ์

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

  • BS. Management Science & Computer System - Oklahoma State University, Stillwater
  • MBA Finance - University of Missouri, Kansas City

ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  • ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทแมคคินเซย์ แอนด์ คอมพานี
  • กรรมการ บมจ.ฟินันซ่า
  • อนุกรรมการยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล
  • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

  • ไม่มี