ชื่อบริษัท :

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ("KERM")

ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ :

KERM ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้ง :

888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

02-101-5888

โทรสาร :

02-101-5750

เว็บไซต์ :

www.kegroup.co.th

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

นายธีระ ภู่ตระกูล

กรรมการอิสระ

นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการ

นายยุทธนา ภู่ประกาย

กรรมการ