ชื่อทรัสตี :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท :

0105535048398

โทรศัพท์ :

02-949-1500

โทรสาร :

02-949-1501

เว็บไซต์ :

www.scbam.com

ทุนจดทะเบียน :

200,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว :

100,000,000 บาท