การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด

เรียน

ท่านสื่อมวลชน


นายธีระ ภู่ตระกูล ในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด และนายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อแถลงผลดำเนินงานประจำปี 2563 และการอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ และโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ ด้วยมูลค่ารวม 670 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การจัดประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานใหญ่ของ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

บุคคลในภาพข่าว

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา

 1. คุณดวงกมล อ่ำแก้ว
  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
  Duangkamon Amkaew
  Legal advisor of Baker & McKenzie Ltd.
 2. คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
  ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  Tipaphan Puttarawigorm
  Executive Director, Property and Infrastructure Investment Group
 3. คุณยุทธนา ภู่ประกาย
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
  Yutthana Phuprakai
  Managing Director of K.E. REIT Management Co., Ltd.
 4. คุณธีระ ภู่ตระกูล
  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
  Teera Phutrakul
  Chairman and independent director of K.E. REIT Management Co., Ltd
 5. คุณกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  Kavin Eiamsakulrat
  Managing Director of K.E. REIT Management Co., Ltd.
 6. คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ
  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  Krongkarn Noppawarn
  Independent financial advisor of Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Limited
 7. คุณณัฐพรรณ วุฒิชลธี
  ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  Nattapan Vuthicholthee
  Investor Relations Director of K.E. REIT Management Co., Ltd.