กองทรัสต์อัลไล/กองทรัสต์ ALLY เป็นกองทรัสต์อิสระ เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากประเภทในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดสถานที่เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน และการพักผ่อน การลงทุนหลักของกองทรัสต์อัลไล/กองทรัสต์ ALLY คือศูนย์การค้าใกล้บ้านที่มีคุณภาพสูง รวมถึงห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และคลังกระจายสินค้าทั่วประเทศไทย มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กองทรัสต์อัลไล/กองทรัสต์ ALLY จึงขยายการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าดี สามารถบริหารจัดการ ปรับปรุง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้

ปัจจุบัน กองทรัสต์อัลไล/กองทรัสต์ ALLY ลงทุนใน 13 โครงการ มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของแต่ละโครงการอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยมีบริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และบริษัท เค.อี พร๊อบเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการบริหารอสังหาริมทรัพย์โดยรวมจากทาง เค.อี กรุ๊ป อีกด้วย เค.อี กรุ๊ป มีประสบการณ์ในการพัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มากว่า 20 ปี ทั้งยังเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้วย

ผู้จัดการกองทรัสต์

ชื่อบริษัท : บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด (“ARM”)
เดิมชื่อ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด(“KERM”)


ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ :
ARM ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567


ที่ตั้ง :
888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


โทรศัพท์ : 02-101-5888
โทรสาร : 02-101-5750
เว็บไซต์ : www.kegroup.co.th

ทรัสตี

ชื่อทรัสตี :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท :

0105535048398

โทรศัพท์ :

02-949-1500

โทรสาร :

02-949-1501

เว็บไซต์ :

www.scbam.com

ทุนจดทะเบียน :

200,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว :

100,000,000 บาท