ไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม สำหรับโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน สำหรับโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม สำหรับโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน สำหรับโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ สำหรับโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ข้อมูลกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครงั้ ที่ 1/2564
สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
ความเห็นของทรัสตีประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
หนังสือมอบฉันทะ
ข้อมูลของกรรมการอิสระของ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์