ไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการดำเนินงานสำหรับปี 2566 (ฉบับเต็ม)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
รายงานการดำเนินงานสำหรับปี 2566
หลักเกณฑ์การส่งข้อซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น และแนวทางการชี้แจงข้อซักถาม
แบบเสนอข้อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทรัสต์
แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม
รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR code