ไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบขอรับรายงานประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม
ไฟล์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจำปี 2565