ไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดทรัพย์สินโครงการ 111 ประดิษฐ์มนูธรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม สําหรับโครงการ 111 ประดิษฐ์มนูธรรม และการทํารายการ ที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน สําหรับโครงการ 111 ประดิษฐ์มนูธรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการลงทุนในทรัพย์สิน เพิ่มเติม และการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์สําหรับโครงการ 111 ประดิษฐ์มนูธรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อมูลกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่สถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2565 (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบขอรับรายงานประจำปี 2565 ในแบบรูปเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม
ไฟล์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจำปี 2566