24
กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งการปันส่วนทุน และคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (แก้ไข)

24
กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งการปันส่วนทุน และคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์

23
กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งการปันส่วนทุน และคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์

23
กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

23
กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

23
กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

23
กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

15
กุมภาพันธ์ 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

05
กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งเปลี่ยนข้อมูลกองทรัสต์

04
กุมภาพันธ์ 2564

การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ BKER

04
กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ชื่อกองทรัสต์ และชื่อหลักทรัพย์

01
กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล ("BKER")