แจ้งกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ในรูปแบบการสื่อสารข้อมูลสองทาง (Two-way communication) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566