ผลประกอบการของกองทรัสต์

ผู้จัดกองทรัสต์ยังคงมุ่งเน้นให้กองทรัสต์ มีโอกาสเติบโตต่ออย่างเนื่อง จึงดำเนินการขยายขอบเขตการลงทุนของทรัสต์ ให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มอื่นๆ ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน ตลาด พื้นที่พาณิชย์และคลังสินค้า

Balance Sheet

Total asset Value (MB.)
Cash & Equivalents (MB.)
Net asset Value (MB.)
NAV (Baht/ Unit)
Debt /TAV (Times)
 • ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวม 13,438.2 ล้านบาท ลดลง 175.9 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 190.7 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 และ 1.4 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมลดลงจากไตรมาสก่อนจำนวน 141.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1
 • ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กองทรัสต์มีหนี้สินรวม 5,035.8 ล้านบาท ลดลง 42.1 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 16.3 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 และร้อยละ 0.3 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาว ลดลง 29.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.6 ตามลำดับ
 • สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 8,402.4 ล้านบาท คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิ 9.6126 บาทต่อหน่วย ลดลงจาก 9.7656 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2566 และลดลงจาก 9.8121 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2567
 • การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกองทรัสต์จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตั้งสำรองไว้สำหรับการชำระคืนเงินกู้ในอนาคตที่จะจ่ายสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ไม่เกิน 29 ล้านบาท และสำหรับการปรับปรุงและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ปี 2567 ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้รวม เพื่อนำมาคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

  ALLY REIT ประกาศจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไตรมาส 1 ปี 2567 อยู่ที่ 0.1310 บาทต่อหน่วย โดยมีวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อสิทธิรับสิทธิในการรับผลประโยชน์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และมีกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 16 มิถุนายน 2567

Income Statement

Total revenue (MB.)
Net investment income (MB.)
Distribution income (MB.)
Distribution per unit (Baht)
 • ในไตรมาสแรกของปี 2567 กองทรัสต์มีรายได้รวม 406.0 ล้านบาท ลดลง 21.8 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 14 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 และร้อยละ 3.3 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าเช่าและบริการที่ลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.1 และ 4.5 ตามลำดับ

 • ในไตรมาสแรกของปี 2567 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวม 250.6 ล้านบาท ลดลง 10.6 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 10.4 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 และร้อยละ 4.0 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าเช่าและบริการลดลงร้อยละ 2.7 และร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ

 • ในไตรมาสแรกของปี 2567 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 155.4 ล้านบาท ลดลง 11.2 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 3.6 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 และร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่แล้วและช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ

  สำหรับไตรมาสแรกของปี 2567 กองทรัสต์มีผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2566 จำนวน 8.7 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 92.9 และ 96.8 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ นี่ไม่ใช่ธุรกรรมเงินสดและไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกองทรัสต์