ผลประกอบการของกองทรัสต์

ผู้จัดกองทรัสต์ยังคงมุ่งเน้นให้กองทรัสต์ มีโอกาสเติบโตต่ออย่างเนื่อง จึงดำเนินการขยายขอบเขตการลงทุนของทรัสต์ ให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มอื่นๆ ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน ตลาด พื้นที่พาณิชย์และคลังสินค้า

Balance Sheet

Total asset Value (MB.)
Cash & Equivalents (MB.)
Net asset Value (MB.)
NAV (Baht/ Unit)
Debt /TAV (Times)
  • ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ALLY REIT มีสินทรัพย์รวม 13,628.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุน ในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565
  • ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ALLY REIT มีหนี้สินรวม 5,052.1 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลากันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.2
  • สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 8,576.8 ล้านบาท คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิ  9.8121 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจาก 9.6738 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเพิ่มขึ้นจาก 9.6740 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

Income Statement

Total revenue (MB.)
Net investment income (MB.)
Distribution income (MB.)
Distribution per unit (Baht)
  • ไตรมาส 1 ปี 2566 ALLY REIT มีรายได้รวม 420.0 ล้านบาท ลดลง 4.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.1 แต่เพิ่มขึ้น 48.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 58.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 สืบเนื่องจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ได้แก่โครงการเดอะไพร์ม หัวลำโพง และการกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติของร้านค้าหรือผู้เช่าพื้นที่

  • ไตรมาส 1 ปี 2566 ALLY REIT มีค่าใช้จ่ายรวม 261.0 ล้านบาท ลดลง 9.1 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 โดย และเพิ่มขึ้น 42.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนค่าและค่าบริการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.9 และ ร้อยละ 23.0 ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากต้นทุนค่าไฟฟ้าและค่าพลังงาน ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่าน รวมถึงการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 48.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 และ 31.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ

  • ไตรมาส 1 ปี 2566 ALLY REIT มีรายได้จากการลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 159.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน และช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 2.1 ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 และ 4.3 ตามลำดับ

  • ALLY REIT ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับไตรมาส 1 ปี 2566 จำนวน 0.1670 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดการวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ (Book Closing) เพื่อสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 16 มิถุนายน 2566