ผลประกอบการของกองทรัสต์

ผู้จัดกองทรัสต์ยังคงมุ่งเน้นให้กองทรัสต์ มีโอกาสเติบโตต่ออย่างเนื่อง จึงดำเนินการขยายขอบเขตการลงทุนของทรัสต์ ให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มอื่นๆ ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน ตลาด พื้นที่พาณิชย์และคลังสินค้า

Balance Sheet

Total asset Value (MB.)
Cash & Equivalents (MB.)
Net asset Value (MB.)
NAV (Baht/ Unit)
Debt /TAV (Times)
  • ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวม 13,406.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 311.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจำนวน 12,418.9 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ และโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง ประกอบกับลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับ 276.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้จากการค้างชำระค่าเช่าล่าช้าจำนวน 215.8 ล้านบาท และลูกหนี้ที่เกิดจากการบันทึกบัญชีแบบเส้นตรงจำนวน 60.3 ล้านบาท
  • ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทรัสต์มีหนี้สินรวม 4,950.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 27.2 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการศูนย์การค้ากาดฝรั่ง วิลเลจ เชียงใหม่ โครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ และโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง
  • สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 8,456.1 ล้านบาท คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิ 9.6740 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจาก 9.6024 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นปี 2564 กองทรัสต์ ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวน 0.1620 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดการวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ (Book Closing) เพื่อสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 27 พฤษาภาคม 2565 และจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

Income Statement

Total revenue (MB.)
Net investment income (MB.)
Distribution income (MB.)
Distribution per unit (Baht)
  • สำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 กองทรัสต์มีรายได้รวม 371.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 และไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 13.2 และ 12.2 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุมาจากการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมในโครงการ เดอะ ไพร์ม หัวลำโพง
  • สำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 และไตรมาสเดียวกันของปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.0 และร้อยละ 15.3 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุมาจากค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 18.7 และต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สืบเนื่องมาจากการเปิดให้บริการปกติของโครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามรัฐบาลกำหนด
  • สำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 152.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.1 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน หรือร้อยละ 36.9 และเพิ่มขึ้น 11.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ และสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายมากขึ้น