นโยบายการกำกับดูแลกิจการทีดี

กองทรัสต์อัลไล ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และเน้นการปฎิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

หลักธรรมาภิบาลของ กองทรัสต์อัลไล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับภายในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามวิธีปฎิบัติ นโยบายการตรวจสอบของบริษัท และนโยบายการต่อต้านการทุจริตในองค์กร นอกจากนี้ กองทรัสต์อัลไล ยังปฎิบัติตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจในธรรมาภิบาลตามมาตรฐานขั้นสูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ดาวน์โหลด

กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
ดาวน์โหลด

เอกสารอื่นๆ

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดาวน์โหลด
นโยบายบทลงโทษกรณี เจตนาประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท
ดาวน์โหลด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์

ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด โดยการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในนี้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานที่มีความอิสระในการดำเนินงาน จึงรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์มีความรัดกุมและเหมาะสม มีการมอบหมายบุคคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (Segregation of Duties) ทำให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายได้ในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทำให้สามารถควบคุมและติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่างรัดกุมและเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ในการนี้บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ และห้ามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกหน่วยงานที่ธุรกิจของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด
คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ CAC
ดาวน์โหลด
จดหมายแจ้งมติให้การรับรอง CAC
ดาวน์โหลด

แจ้งเบาะแสกระทำความผิด

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการแจ้ง เบาะแส รวมทั้งเปิดเผยกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้