รายงานประจำปี 2566

ดาวน์โหลดและดูรายงานประจำปีของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล ฉบับเต็ม

แบบ 56-REIT ประจำปี 2566