สรุปภาพรวมธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ
160,198.00 ตรม.
อัตราการเช่า
612.00
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
92.80%
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
1.90%
อัตราการต่อสัญญา
91.50%
อายุเฉลี่ยสัญญาเช่า
1.72 ปี

Portfolio Performance

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท/ตรม.)
ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 ALLY REIT มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 160,198 ตารางเมตร กองทรัสต์มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93.2 ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน และช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของกองทรัสต์อยู่ที่ 612 บาทต่อตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรสก่อนอยู่ที่ร้อยละ 1.3 อย่างไรก็ตาม ถ้าเทียบเฉพาะโครงการศูนย์การค้า (Retail Malls) จำนวน 12 โครงการไม่รวมอาคารสำนักงานออฟฟิศ กองทรัสต์มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93.8 ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน และช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 610 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.7 และ 1.0

Leasing Performance

อัตราการต่อสัญญา
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
โดยในช่วงที่ผ่านมา โครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ มีร้านอาหารชื่อดังที่เปิดใหม่ อาทิ ร้าน Ramen Desu ร้าน Potato corner ที่โครงการเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ ร้าน Shinkanzen ที่โครงการเพลินนารี่ มอลล์ และ การจัดพื้นที่กิจกรรม EVENT ที่เข้ากับเทรนด์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก