สรุปภาพรวมธุรกิจ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ
160,228.80 ตรม.
อัตราการเช่า
93.20%
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
531 บาท / ตรม.
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
1.34%
อัตราการต่อสัญญา
89.27%
อายุเฉลี่ยสัญญาเช่า
2.80 ปี

Portfolio Performance

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท/ตรม.)
ณ ไตรมาส 3 ปี 2565 ALLY REIT มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 1.6 แสนตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น 1.3 หมื่นตารางเมตร โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ได้แก่ โครงการศูนย์การค้าเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ และโครงการเดอะไพร์ม หัวลำโพง ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงาน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93.2 ลดลงจากช่วงเวลากันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.1 เนื่องจากการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการเดอะไพร์ม หัวลำโพง ที่มีอัตราการเช่าพื้นที่ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทรัสต์ และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของกองทรัสต์อยู่ที่ 531 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.4 อย่างไรก็ตาม ถ้าเทียบเฉพาะโครงการศูนย์การค้า (Retail Malls) จำนวน 12 โครงการไม่รวมอาคารสำนักงานออฟฟิศ กองทรัสต์มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93.8 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.7 และ 0.5 ตามลำดับ และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 534 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ลดลงจากจากไตรมาสก่อนแต่เพิ่มขึ้นช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.4 และ 1.8 ตามลำดับ

Leasing Performance

อัตราการต่อสัญญา
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
กองทรัสต์มีอัตราการขึ้นค่าเช่าของกองทรัสต์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.3 และมีอายุสัญญาเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.8 ปี อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ยังคงดำเนินกลยุทธ์ Synergy Made Growth อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ อยู่ที่ร้อยละ 89.3 โดยในช่วงที่ผ่านมา โครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น อาทิ ALLY FUN FEST ประกอบไปด้วย กิจกรรม CDC Dog Movie Day กิจกรรม The Crystal Cruzee Halloween Day กิจกรรม The Crystal Halloween Fashion Contest กิจกรรม Spooky Junior Contest กิจกรรม Halloween Dance Party รวมถึงการนำร้านอาหารชั้นนำ การจัดพื้นที่กิจกรรม EVENT ที่เข้ากับเทรนด์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง