สรุปภาพรวมธุรกิจ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ
160,283 ตรม.
อัตราการเช่า
93.20%
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
531 บาท / ตรม.
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
0.46%
อัตราการต่อสัญญา
97.10%
อายุเฉลี่ยสัญญาเช่า
3.10 ปี

Portfolio Performance

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท/ตรม.)
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 กองทรัสต์ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 160,283 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2565 และ ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ในโครงการเดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ และโครงการ เดอะ ไพร์ม หัวลำโพง กองทรัสต์ มีอัตรการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทุกโครงการอยู่ที่ร้อยละ 93.2 โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2565 แต่ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2564 ร้อยละ 0.5 และ 0.1 ตามลำดับ และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของทุกโครงการอยู่ที่ 531 บาทต่อตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 0.3 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.7 อย่างไรก็ดี ถ้าเทียบเฉพาะโครงการศูนย์การค้าจำนวน 12 โครงการไม่รวมอาคารสำนักงานออฟฟิศ (Same-store) กองทรัสต์ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของทุกโครงการอยู่ที่ร้อยละ 93.8 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2565 และช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.5 และ 0.6 ตามลำดับ และมีอัตราการค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 533 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2565 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.3 และ 3.2 ตามลำดับ

Leasing Performance

อัตราการต่อสัญญา
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
โดยภาพรวมผลการดำเนินธุรกิจ กองทรัสต์มีอัตราการขึ้นค่าเช่าของกองทรัสต์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.46 ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อน และช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.7 และ 0.6 ตามลำดับ และมีอายุสัญญาเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.1 ปี อย่างไรก็ดีกลยุทธ์ Synergy Made Growth ที่ทางกองทรัสต์ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่งให้อัตรการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.1 โดยเพิ่มขึ้น ไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และ 17.1 ตามลำดับ