สรุปภาพรวมธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ
160,174.62 ตรม.
อัตราการเช่า
93.0%
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
599.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า
-1.40%
อัตราการต่อสัญญา
90.9%
อายุเฉลี่ยสัญญาเช่า
1.80 ปี

Portfolio Performance

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท/ตรม.)
ไตรมาส 1 ปี 2567 กองทรัสต์มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 160,197 ตารางเมตร มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93.0 ลดลงจากไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.2 และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 599 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ลกลงจากไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.6 และร้อยละ 5.8 ตามลำดับ โดยกองทรัสต์มีอัตราการต่อสัญญาเช่าอยู่ที่ร้อยละ 90 และมีอัตราการขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ -1.4

Leasing Performance

อัตราการต่อสัญญา
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า