กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคง และเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้าง ผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ฉบับนี้ขึ้น โดยบริษัทมีการกำกับดูแลนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้