ภาพรวม ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มี.ค. 2566 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด

4,240

% การถือหน่วยทรัสต์แบบไร้ใบหุ้น

74.25


ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย ณ วันที่ 02 มี.ค. 2566

จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย (Free float)

3,839

% การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย (% Free float)

77.30

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เคอี เบญจกิจ จำกัด 156,672,500 17.92
2. สำนักงานประกันสังคม 114,870,843 13.14
3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 45,554,000 5.21
4. บริษัท เคอี เคเอฟเอส จำกัด 39,000,000 4.46
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 33,188,343 3.80
6. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 17,360,000 1.99
7. ธนาคารออมสิน 16,667,196 1.91
8. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,641,000 1.67
9. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 13,952,909 1.60
10. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,747,100 1.46
11. นางนุชรา วยากรณ์วิจิตร 11,661,200 1.33
12. บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 11,510,500 1.32
13. มหาวิทยาลัยมหิดล 9,900,000 1.13
14. กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 8,924,049 1.02
15. นายพีรนาถ โชควัฒนา 7,813,000 0.89
16. บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) 7,291,700 0.83
17. กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ 5,705,820 0.65
18. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5,516,000 0.63
19. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 5,431,100 0.62
20. น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 5,298,300 0.61
21. นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ 4,860,000 0.56
22. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 4,630,000 0.53
23. นางขันทอง อุดมมหันติสุข 4,602,400 0.53