ภาพรวม ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 พ.ค. 2566 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด

3,997

% การถือหน่วยทรัสต์แบบไร้ใบหุ้น

73.32


ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย ณ วันที่ 02 มี.ค. 2566

จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย (Free float)

3,839

% การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย (% Free float)

77.30

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เคอี เบญจกิจ จำกัด 156,672,500 17.92
2. สำนักงานประกันสังคม 114,870,843 13.14
3. บริษัท เคอี เคเอฟเอส จำกัด 39,000,000 4.46
4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 36,546,800 4.18
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 33,188,343 3.80
6. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 26,143,809 2.99
7. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 17,360,000 1.99
8. ธนาคาร ออมสิน 16,667,196 1.91
9. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,641,000 1.67
10. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,747,100 1.46