ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565

จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย (Free float)

3,803

% การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย (% Free float)

77.30


ภาพรวม ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ส.ค. 2565 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด

3,906

% การถือหน่วยทรัสต์แบบไร้ใบหุ้น

72.27

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด 156,672,500 17.92
2. สำนักงานประกันสังคม 114,870,843 13.14
3. บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด 39,000,000 4.46
4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 33,188,343 3.80
5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30,040,600 3.44
6. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 28,554,909 3.27
7. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 17,360,000 1.99
8. ธนาคาร ออมสิน 16,667,196 1.91
9. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,641,000 1.67
10. บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 12,747,100 1.46