นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

กองทรัสต์อัลไล ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบทางสังคมเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วย และผู้มีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน

ปัจจุบัน กองทรัสต์อัลไล มุ่งเน้นความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกองทรัสต์ฯ และเป็นหลักในการพัฒนานโยบายเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในรูปธรรม และนามธรรม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด