เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2567
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ไตรมาส 1 ปี 2566
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2566
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ไตรมาส 3 ปี 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ไตรมาส 1 ปี 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2564
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ไตรมาส 3 ปี 2564