นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

กองทรัสต์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนี้

  • ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้นแล้วแต่กรณี หรืออัตราอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

    กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น ให้หมายถึง กำไรสุทธิที่ปรับปรุงด้วย การหักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการหักด้วยรายการเงินสำรองเพื่อ การชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์

02.

ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบ ไตรมาสหรือรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าต่ำหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับประโยชน์ ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป

03.

โดยในปี 2567 ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการ สำรองเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาให้สินเชื่อของกองทรัสต์จำนวนไม่เกิน 117.2 ล้านบาท และสำรองการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ (CAPEX) จำนวนไม่เกิน ร้อยละ 3 ของรายได้ค่าและบริการ และในแต่ละไตรมาสจะต้องสำรองคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นรายการปรับปรุงกำไรสุทธิสำหรับคำนวณจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามที่ประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และ/ลดทุน ตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่จ่าย อัตราต่อหน่วยทรัสต์ (บาท/หน่วย)
เงินปันผล เงินลดทุน รวม
1 26 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 26 มี.ค. 2563 0.060 - 0.060
2 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 11 มิ.ย.2563 - 0.160 0.160
3 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 09 ธ.ค. 2563 - 0.130 0.130
4 01 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 19 มี.ค. 2564 0.055 0.090 0.145
5 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564 11 มิ.ย. 2564 0.150 - 0.150
6 01 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 17 ก.ย. 2564 0.092 - 0.092
7 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 - - - -
8 01 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 0.130 - 0.130
9 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 15 มิ.ย. 2565 0.162 - 0.162
10 01 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 14 ก.ย. 2565 0.1650 - 0.1650
11 01 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 16 ธ.ค. 2565 0.1500 - 0.1500
12 01 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 31 มี.ค. 2566 0.1730 - 0.1730
13 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566 16 มิ.ย. 2566 0.1670 - 0.1670
14 01 เม.ย. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 0.1700 - 0.1700
15 01 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 22 ธ.ค. 2566 0.1600 - 0.1600
16 01 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 29 มี.ค. 2567 0.1630 - 0.1630
รวม 1.7970 0.380 2.1770