การเติบโตจากภายใน

กองทรัสต์อัลไล ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการกอง และสินทรัพย์แบบภาพรวม โดยมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว และการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหน่วย

การจัดสัดส่วนการลงทุน

กองทรัสต์อัลไล เป็นหนึ่งในกองที่มีโครงการศูนย์การค้าแบบเปิดมากที่สุดในประเทศไทย และยังเติบโตขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง กระจายความเสี่ยงไปในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์แบบอื่นๆ ด้วย

อสังหาริมทรัพย์หลัก คือศูนย์การค้า มีสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 75%

  • ศูนย์การค้าแบบเปิด คุณภาพดี อยู่ท่ามกลางแหล่งชุมชน ประชากรหนาแน่น และมีกำลังซื้อสูง มีโอกาสเติบโตได้ดี
  • ห้างสรรพสินค้า อยู่ในภูมิภาคที่ไม่มีคู่แข่ง และมีฐานลูกค้าประชากรกว้าง

อสังหาริมทรัพย์รอง คืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์แบบอื่น มีสัดส่วนไม่เกิน 25%

  • อาคารสำนักงาน คุณภาพดี ทันสมัย มีจุดเด่นที่แตกต่าง และอยู่รอบเมืองที่เดินทางสะดวก
  • อาคารพาญิชย์แบบเช่ากลับ อาทิ คลังสินค้า เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเติบโตของศูนย์การกระจายสินค้า