งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2566

เอกสารย้อนหลัง