กองทรัสต์อัลไล เป็นกองทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากประเภท แต่เน้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก

เริ่มต้นจากกองทรัสต์ฯ ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เพียงอย่างเดียว ขยายสู่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท ภายใต้แนวคิดสถานที่เพื่อวิถีชีวิตใหม่  ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน และการพักผ่อน

ปัจจุบัน นโยบายการลงทุนให้มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทศูนย์การค้าเป็นหลัก และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทอื่น เช่น อาคารสำนักงาน และคลังกระจายสินค้า เป็นรอง

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติการแก้ไขนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ข้อ 7.2 เพื่อให้กองทรัสต์สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นได้เพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขตการลงทุนของกองทรัสต์ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรมอื่น ๆ เพียงประเภทเดียว ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของกองทรัสต์ และเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้แก่กองทรัสต์ ดังนี้

สัญญาก่อตั้งทรัสต์

นโยบายลงทุนปัจจุบัน

นโยบายการลงทุนปัจจุบันมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และพื้นที่พาณิชยกรรมอื่นๆ (Core component) รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริม ประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรมอื่นๆ (Non-core component) อาทิ ทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ที่จอดรถ เป็นต้น โดยที่มูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ (Non-core component) ของแต่ละโครงการจะไม่เกิน 25% ของมูลค่าโครงการนั้นที่กองทรัสต์ทำการลงทุน กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเครื่องจักร อุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ในกลุ่ม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community mall) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ (Core component) รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ (Non-core component) อาทิ ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า โกดังหรือพื้นที่เก็บสินค้า ที่สนับสนุนอสังหาริมทรัพย์อื่นที่กองทรัสต์เข้าลงทุน อาคารจอดรถ ตลาดค้าส่ง/ค้าปลีก เป็นต้น อสังหาริมทรัพย์อื่นที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์

นโยบายลงทุนใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ

กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเครื่องจักร อุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ในกลุ่ม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community mall) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ (Core component) รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ (Non-core component) อาทิ ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า โกดังหรือพื้นที่เก็บสินค้า ที่สนับสนุนอสังหาริมทรัพย์อื่นที่กองทรัสต์เข้าลงทุน อาคารจอดรถ ตลาดค้าส่ง/ค้าปลีก เป็นต้น อสังหาริมทรัพย์อื่นที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์