ALLY REIT ได้ริเริ่มโครงการ REIT101 กับคุณกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เค.อี. รีท เมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกอง ALLY REIT โดยจัดทำ เป็น Clip VDO สั้นๆ เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ REIT โดยแบ่งเป็นตอนๆ ในรูปแบบ Infographic เพื่อให้ดูเพลิน เข้าใจง่าย