นายยุทธนา ภู่ประกาย

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บัญชีบัณฑิต คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการ บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท เค.อี. แลนด์ จำกัด / บริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด / บริษัท ลักซ์เซอรี่ แอท ลิฟวิ่ง จำกัด / บริษัท เค.อี.เอช จำกัด
  • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เค.อี. รีเทล จำกัด
  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และ การเงิน บริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

  • ไม่มี