ALLY REIT 101 EP.4:: ลงทุน REIT หรือ อสังหาริมทรัพย์ดี?

EP 4: REIT เมื่อต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะเลือกลงทุนในกอง REIT หรืออสังหาริมทรัพย์โดยตรงดี