หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์บางโครงการมีพื้นที่บนหลังคาและเป็นพื้นที่ที่สามารถรับปริมาณแสงอาทิตย์ได้ในปริมาณที่สามารถจูงใจผู้ให้บริการด้านการประหยัดพลังงานโดยพลังงานทางเลือก (Renewable Cost Reduction Service Provider) เข้ามาดำเนินการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) โดยกองทรัสต์ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งกองทรัสต์จะได้สิทธิซื้อพลังงานไฟฟ้าในอัตราที่ประหยัดลง 25% ต่อหน่วยของค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานทั้งหมดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ทำการติดตั้ง ซึ่งได้มีโครงการ CDC เป็นโครงการแรกที่ได้เริ่มดำเนินการนำร่องในการดำเนินการ และหากมีการดำเนินการได้สำเร็จ ผู้จัดการกองทรัสต์มีแผนในการขยายรูปแบบการติดตั้งเหล่านี้ไปยังโครงการอื่นๆ ภายใต้การบริหารของกองทรัสต์อีกด้วย