โครงการบริจาคโลหิต

ผู้จัดการกองทรัสต์สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมโดยการมีโครงการบริจาคโลหิตโดยสภากาชาดไทย ที่โครงการ CDC ทุกไตรมาส เพื่อให้บุคลากร ผู้เช่า และผู้ใช้บริการภายในโครงการได้มีโอกาสทำความดีเพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความผูกพันในการใช้บริการภายในโครงการเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน