โครงการ BE MY GUEST

ผู้จัดการกองทรัสต์มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างเครือข่ายการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก (Build Connection) จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานหรือแนวทางการทำงานเชิงนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ผ่านผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายอาชีพที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง สร้างการตื่นตัวในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลภายนอก และมีโอกาสต่อยอดถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ของกองทรัสต์อีกด้วย