ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ Be Clean – Keep Mask – E Payment – Ready
โครงการ Be Clean – Keep Mask – E Payment – Ready

ผู้จัดการกองทรัสต์ใส่ใจถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารของกองทรัสต์ให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19