การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ลาออก
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BKER เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และเพิกถอน CRYSTAL จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แก้ไข Template)
แจ้งกำหนดการเผยแพร่งบการเงิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ BKER
สรุปข้อสนเทศ: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BKER เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ธันวาคม 2562