แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม สำหรับโครงการแฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง
แจ้งเผยแพร่เอกสารรายงานการดำเนินงานประจำปี 2566 ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) บนเว็บไซต์ของ ALLY REIT
แจ้งกำหนดการสื่อสารสองทาง (two-way communication) ในรูปแบบการส่งรายงานการดำเนินงานประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (รายละเอียดเพิ่มเติม)
แจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
แจ้งกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ในรูปแบบการสื่อสารข้อมูลสองทาง (Two-way communication) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)