การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ ALLY
แจ้งการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการแฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง และแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
สรุปคำถามจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เกี่ยวกับรายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (two-way communication) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม สำหรับโครงการแฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง