การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ALLY
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของทรัสตีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
แจ้งการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 3 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
แจ้งผลการประเมินราคาทรัพย์สิน
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ALLY ประจำปี 2564 (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ALLY ประจำปี 2564
แจ้งการปันส่วนทุน และคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (แก้ไข)
แจ้งการปันส่วนทุน และคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
แจ้งการปันส่วนทุน และคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563