แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ALLY ประจำปี 2564
แจ้งการปันส่วนทุน และคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (แก้ไข)
แจ้งการปันส่วนทุน และคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
แจ้งการปันส่วนทุน และคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนข้อมูลกองทรัสต์