สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล สำหรับไตรมาส 3 ปี 2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของทรัสตีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล