รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
แจ้งการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการดฝรั่ง วิลเลจ