คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แจ้งกำหนดการวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ของกองทรัสต์ ALLY
แจ้งการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง
การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล ประจำปี 2565
สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (แก้ไข PDF)
สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของทรัสตีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม สำหรับโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง