แจ้งการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง
การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล ประจำปี 2565
สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (แก้ไข PDF)
สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของทรัสตีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม สำหรับโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม สำหรับโครงการ เดอะ ไพร์ม หัวลำโพง
แจ้งการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการเดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (แก้ไข)
แจ้งรายละเอียดการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (แก้ไข)