รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อของผู้จัดการกองทรัสต์
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (แก้ไข)
แจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล