แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ALLY)
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สำหรับถ่ายทอดสดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของ ALLY ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
แจ้งแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ALLY) (แก้ไข Link )
แจ้งแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ALLY)
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ สำหรับโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของทรัสตีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ALLY
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของทรัสตีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
แจ้งการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 3 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล