สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (แก้ไข PDF)
สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของทรัสตีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม สำหรับโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม สำหรับโครงการ เดอะ ไพร์ม หัวลำโพง
แจ้งการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการเดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (แก้ไข)
แจ้งรายละเอียดการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564