คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 (แก้ไข Template)
แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 (แก้ไข Template)
แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
แจ้งกำหนดการวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ของกองทรัสต์ ALLY