แจ้งความเห็นทรัสตีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม โครงการ 111 ประดิษฐ์มนูธรรม และแจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ และรายการปรับปรุงงบประมาณเงินสำรองสำหรับ CAPEX สำหรับปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566( แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566
แจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล