รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
แจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่ม Template)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล ครั้งที่ 1/2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ ALLY REIT ครั้งที่ 1/2566
แจ้งสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ ALLY กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
แจ้งความเห็นทรัสตีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม โครงการ 111 ประดิษฐ์มนูธรรม และแจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ และรายการปรับปรุงงบประมาณเงินสำรองสำหรับ CAPEX สำหรับปี 2566